เทคนิคปลูกดาวเรื่องสำหรับสกัดลูทีน

ดร.เบญญา มะโนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยการจัดการผลิตดอกดาวเรืองสำหรับสกัดสารสำคัญ โดยเน้นการหาแนวทางการผลิตดอกดาวเรืองให้มีปริมาณลูทีนสูง ควบคู่กับปริมาณและคุณภาพของดอกดาวเรือง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสภาวะเครียดของพืชให้มีสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการปลูกและดูแลรักษามีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณสารสำคัญในพืช เพราะสารสำคัญส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์กลายเป็นสารทุติยภูมิซึ่งพืชสร้างขึ้น เป็นกลไกหนึ่งที่พืชใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

Read more

พลังงานไฮโดรเจนทางชีวภาพ (Biohydrogen)

พลังงานไฮโดรเจน ( H2) เป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในอนาคต ให้ค่าความร้อนสูงมาก ที่สำคัญคือเป็นพลังงานสะอาด โดยเมื่อเผาไหม้แล้วให้เพียงน้ำออกมา ไม่มีคาร์บอนไดออกไซด์จึงไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและชั้นบรรยากาศ

Read more