เกาะกูด : ความหลากหลายทางชีวภาพ | KURDI NEWS

นอกจากการท่องเที่ยวทางทะเลแล้ว พื้นที่ป่าก็มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งที่น่าสนใจสำหรับการส่งเสริมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ามาศึกษาวิจัยจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายของพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ในพื้นที่เกาะกูด จ.ตราด เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้และส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไป นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ #การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ #เกาะกูด #เที่ยวไทย

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ การพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ระยะครึ่งแผน

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการ การพัฒนาระบบบูรณาการการสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนแม่บทบูรณาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558 – 2564 ระยะครึ่งแผน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ

Read more

การบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนางานวิจัยเรื่อง “เห็ด”  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สวทช. (คุณรังสิมา ตัณฑเลขา) และนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย (คุณชาญยุทธ์ ภาณุทัต) เป็นวิทยากรในการบรรยาย มีวัตถุประสงค์ให้อาจารย์/นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯได้ทราบข้อมูล สถานการณ์เห็ดของประเทศไทย และแผนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านเห็ด ของ สวทช. เพื่อใช้เป็นแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยให้มีคุณภาพตรงกับความต้องการของแหล่งทุน

Read more

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กำหนดจัดการประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ” ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “BioD4: Towards Science and Emerging Technology for Biodiversity Management” ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 ณ

Read more

ขอเรียนเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ “ร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”

ด้วยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ดำเนินการจัดทำ  “ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของการวิจัยระดับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ 5 ปีข้างหน้า  (2559 – 2563) โดยรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบายภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ตลอดจนปัญหาที่เสนอจากภาคส่วนต่างๆ และประมวลวิเคราะห์เป็นร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

Read more

สวพ.มก.จัดบรรยาย เรื่อง ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.กล่าวต้อนรับ จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.วช.” โดย รศ.ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

Read more