สวพ.มก. จัดอบรมฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4 ณ คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มก.

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 4  โดยมีหัวข้อการอบรมฯ ดังต่อไปนี้  นโยบายและการดําเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ด้านองค์ประกอบที่ 1-2, ChemInvent และภาพรวมของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการอื่นๆ โดย ผศ.ดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร การดําเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 3 ด้านการจัดการของเสีย โดย

Read more

โครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง “มาตรฐานและแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ” ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 341 ชั้น 3 อาคารวิทยาศาสตร์ 45

Read more

การอบรมความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ

โครงการฝึกอบรม เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2556  ปัจจุบันมีห้องปฏิบัติการงานวิจัยและบริการงานในงานด้านเคมี ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งการทดลองในห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสารเคมี เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ และก๊าซต่างๆ ดังนั้นเพื่อให้งานวิจัยและงานบริการในห้องปฏิบัติการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีความปลอดภัยต่อผู้วิจัยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกด้าน จึงจำเป็นที่ผู้ปฏิบัติและผู้วิจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์จึงได้จัดโครงการอบรมเรื่องความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีและชีวภาพ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่นักศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม : นิสิตนักศึกษา

Read more