ระบบติดตามตรวจวัดความปลอดภัยเขื่อนจากระยะไกล

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและโปรแกรมแสดงผลของDS-RMS เป็นการติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดยมีศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำเกณฑ์การแจ้งเตือนความปลอดภัยเขื่อนและพัฒนาระบบเสมือนผู้เชี่ยวชาญ (Expert system)

Read more