โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety and Biosecurity)” ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ

Read more

การอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดจัดการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 – 13.00 น. (ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex) ให้แก่บุคลากรและนิสิตของวิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

โครงการ การพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศรับสมัครห้องปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของห้องปฏิบัติการตั้งแต่ระดับ BSL2 ขึ้นไป ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยต้องเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับความเห็นชอบจากส่วนงานต้นสังกัด (คณะ/สถาบัน/สำนัก) โดยหน่วยงานต้นสังกัดร่วมสนับสนุนงบประมาณไม่ต่ำกว่า 200,000 บาทต่อห้องปฏิบัติการวิจัย และงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก จำนวน 200,000 บาทต่อห้องปฏิบัติการวิจัย ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosafety) และการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)” ในวันที่ 21-23 ธันวาคม 2563 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ

Read more

โครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดโครงการอบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ ในวันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร เพื่อบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยและมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:30–16:30 น. ณ ห้อง 203 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

  ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาโครงการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (>Click<) นักวิจัยต้องยื่นขออนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย อย่างน้อย 1 เดือน (งานประเภทที่ 2 และ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการระดับสถาบันก่อนเริ่มดำเนินการ) บันทึกข้อความ (Click) แบบฟอร์มใบรับโครงการวิจัย (Click) แบบฟอร์มขอดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง   – แบบฟอร์ม A แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นสำหรับการวิจัยและการทดลองที่เป็นงานประเภทที่ 1 [ Word / PDF ]

Read more