มก. อบฆ่าเชื้อใบปริญญาบัตร ด้วยเครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี อีกมาตรการรักษาความปลอดภัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้

เนื่องด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดในปัจจุบัน ทำให้การเฝ้าระวังและการควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโรคเป็นสิ่งที่จำเป็นและต้องตระหนักอย่างต่อเนื่อง ยังเป็นผลให้ทุกภาคส่วนของประเทศต้องหาแนวทางและออกแนวปฏิบัติ เพื่อให้ไม่ให้เกิดการกระจายหรือแพร่ระบาดของโรค ดังนั้น การผลิตเครื่องมือที่จำเป็นต่อการลดโอกาสการติดเชื้อจากโรคระบาดในปัจจุบันจึงจำเป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงเกิดมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านใบปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-16 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นี้ โดยการใช้ “เครื่องอบความร้อนฆ่าเชื้อและเครื่องอบยูวี”

Read more

สารก่อภูมิแพ้อาหาร : การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพด้านความปลอดภัยของอาหารไทย

   

Read more

ฉลากชีวภาพ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ

ฉลากชีวภาพ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ที่อยู่ในรูปแบบฉลากบรรจุภัณฑ์ และช่วยในการตรวจสอบประเมินคุณภาพและความปลอดภัย ของผลิตภัณฑ์อาหาร ฉลากจะเปลี่ยนสีเมื่อได้รับแก๊สออกซิเจน ซึ่งผู้บริโภคสามารถรับรู้ถึงคุณภาพอาหารในฉลากได้ สอบถามได้ที่ รศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.09-5365-1796

Read more

โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ โดย ม.กษตรศาสตร์ร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง NEW!!  สมัคร ONLINE รายละเอียดโครงการ กำหนดการ ใบสมัคร

Read more

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ

Read more