การอัดแน่นของดินทรายแป้งในไร่อ้อย

การเกิดการอัดตัวแน่นของดินนับว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องตระหนักถึงอย่างมากในการทำการเกษตร ด้วยเหตุนี้ รศ.ดร.ประเทือง อุษาบริสุทธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยเพื่อศึกษาสมบัติดินทรายแป้งในแปลงเพาะปลูกอ้อยของเกษตรกรในบริเวณภาคตะวันตก ของประเทศไทย

Read more