เครื่องสกัดด้วยของเหลวความดันสูง

ผศ. ดร.เมธี สายศรีหยุด
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 085-322-2187 E-mail: fengmts@ku.ac.th

Read more