แบบจำลองการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน

ผศ.ดร.เออวดี เปรมัษเฐียร และคณะผู้วิจัยจากภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานทดแทนของประเทศตามนโยบายและเป้าหมายของแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยศึกษาและวางแผนการผลิตพืชพลังงานในระดับเขตเศรษฐกิจการเกษตร 10 เขต ภายใต้ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ สวัสดิการของเกษตรกรและประชาชนผู้บริโภคเป็นสำคัญ โดยได้ทำการพัฒนาแบบจำลองที่จะใช้ในการวิเคราะห์และวางแผนการผลิตพืชพลังงานอย่างยั่งยืน มี 2 องค์ประกอบหลัก คือ

Read more