พัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอปลอดกลิ่นควันบุหรี่

เมื่อผ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีควันบุหรี่สารต่างๆที่มากับควันบุหรี่จะจับบนผ้าและก่อให้เกิดกลิ่นติดผ้า กลิ่นควันที่ติดบนผ้านั้นเกิดจากการปล่อยสารอินทรีย์ชนิดที่ระเหยได้ออกจากผ้าก่อให้เกิดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้า ด้วยเหตุนี้ ผศ.ดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์ อาจารย์ ประจำภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการศึกษาการตกแต่งสำเร็จเชิงเคมีเพื่อลดกลิ่นควันบุหรี่บนผ้าฝ้าย โดยการนำผ้าฝ้ายมาตกแต่งสำเร็จให้เกิดการผนึกติดผ้าอย่างถาวร ด้วยสาร MCT- β-cyclodextrin

Read more