สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการคมนาคมขนส่งระบบรางที่แล้วเสร็จและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งบริหารทุนโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2558 เวลา 08:30-14:00 น. ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

Read more