คณะเกษตร มก. จัดการประชุมฯ หัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia”

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขต จัดการประชุมฯ หัวข้อ “Recent Trend and Future Perspectives of Biofuel Production in Asia” ในวันที่ 28-31 คุลาคม 2557 ณ

Read more

ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วมบรรยาย การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการงานวิจัย คณะเกษตร ครั้งที่ 1

          วันที่ 16 กันยายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตร์งานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักวิจัยผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการงานวิจัย คณะเกษตร ครั้งที่

Read more