สวพ.มก. แสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร. สุรชัย จิวเจริญสกุล

Read more

โครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก”

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เปิดโครงการบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก” จัดโดย คณะศึกษาศาสตร์ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์เพื่อขอทุนวิจัยภายนอก และได้ทราบถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาให้ทุนจากหน่วยงานภายนอก รวมถึงสามารถเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยภายนอกได้ มีผู้เข้าร่วม คือ อาจารย์และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more