แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์”

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนสิทธิบัตรและการใช้ประโยชน์” ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.45 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 401 อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

แสดงความยินดี วันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. มอบดอกไม้แสดงความยินดี แก่ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในวันสถาปนา ครบรอบ 49 ปี

Read more