การสัมมนาเชิงวิชาการ “การค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ” และ “การพัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานฯ” โดย คณะมนุษยศาสตร์ มก.

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิใจนำเสนอการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันสมิธโซเนียน ประเทศสหรัฐอเมริกา มูลนิธิคีตรัตน์ และกรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 หัวข้อได้แก่ 1.หัวข้อ “การค้นพบเอกสารต้นฉบับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องสมุดรัฐสภา ประเทศสหรัฐอเมริกา” (13 มีนาคม 2562)

Read more

แสดงความยินดี รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ใหม่ ของ รศ.ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี

วันที่ 20 มิถุนายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มก. ครบรอบ 36 ปี ณ ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี” รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more