ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp & understanding the functionality of shrimp haemocytes (leukocytes)”

ขอเรียนเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “Opening black boxes in shrimp infectiology/physiology – The quest for finding the portal of entry of pathogens in shrimp

Read more

แอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม (App-Qurium)

แอปพลิเคชันสำหรับผู้เลี้ยงปลาสวยงาม (App-Qurium) เพื่อให้เกษตรกรและผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจด้านการเลี้ยงปลาสวยงาน การคำนวณด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และการทำสูตรอาหารอย่างง่าย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อระบบการเลี้ยง สอบถามได้ที่ รศ.ดร.วราห์ เทพาหุดี ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-6699-5458

Read more

คณะประมง มก. จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดยมีการบรรยายพิเศษ โครงการพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ ความสำเร็จและอนาคต โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง มก. และการบรรยาย เรื่อง มุมมองการยกระดับผลผลิตสัตว์น้ำเพื่ออาหารที่ปลอดภัย โดย คุณวนัส

Read more

น้ำมันปลาพกพา Z’Mon Go

น้ำมันปลา มีประโยชน์ในการช่วยบำรุงสมอง ระบบประสาทและสายตาแต่อย่างไรก็ตามน้ำมันปลา ประกอบด้วยกรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวในสัดส่วนที่สูง จึงทำให้เกิดการเสื่อมเสียได้ง่ายระหว่างกระบวนการผลิตหรือการเก็บรักษาจากสภาวะแวดล้อม และการใช้เทคโนโลยี Encapsulation จะสามารถช่วยรักษาสมบัติเชิงหน้าที่ของน้ำมันปลาไว้ได้ น้ำมันปลาพกพา Z’Mon Go เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันปลาแซลมอน มีลักษณะเป็นผลึกแห้งทรงกลมขนาดเล็ก ไม่ละลายในน้ำ ผนังประกอบด้วยไคโตแซนและอัลจิเนต มีความแข็งแรงจึงสามารถป้องกันการเสื่อมเสียและรักษาสมบัติเชิงหน้าที่ที่ดีของน้ำมันปลาที่อยู่ภายในไว้ได้ รับประทานโดยการเติมลงในอาหารหรือเครื่องดื่มที่ต้องการได้ สอบถามได้ที่ ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-942-8644

Read more

เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา

เอนไซม์ขอดเกล็ดปลา สกัดจากเครื่องในปลาทูน่าที่เหลือจากการแปรรูปในโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง สามารถขอดเกร็ดปลาได้ทุกชนิด ในปริมาณมาก โดยที่เนื้อปลายังคงความสด ปลาไม่ช้ำ เนื้อสัมผัส และรสชาติของปลาคงเดิม ใช้งานได้ดีที่อุณหภูมิ 15 – 35 องศาเซลเซียส สามารถนำน้ำเอนไซม์ที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำได้ สอบถามได้ที่ ดร.จีรภา หินซุย ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2942-8645 ต่อ 28

Read more

ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พร้อมบุคลากร ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์

ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร. พรทิพย์ เย็นจะบก และอดีตผู้บริหาร สวพ.มก. ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์

Read more

เสวนาฯ “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน”

18 สิงหาคม 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดงาน เสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการประมงไทยภายใต้วิกฤตการณ์ปัจจุบัน” เสวนาโดย รศ.ดร.กังวาลย์ จันทรโชติ ภาควิชาการจัดการประมง คณะประมง ม.เกษตรฯ บางเขน (ช่วงเช้า) และ

Read more

จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่

วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. คณะเกษตร คณะประมง และคณะวนศาสตร์ ร่วมมือ จัดการอบรมฯ การเพิ่มศักยภาพการเขียนข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ คณะประมง มก.

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีวางพวงมาลา อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์บุญ อินทรัมพรรย์ จัดงานโดยคณะประมง มก. และสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มก. ณ อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รายการวิทยุเรื่อง”การจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุย”

ปลาดุกอุย เป็นปลาน้ำจืดพื้นบ้านที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศไทย นายเรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ เป็นผลงานของ นายประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ นายสุบรรณ เสถียรจิตร ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการพักแม่พันธุ์ปลาดุกอุยในที่กักขังภายหลังการฉีดฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่

Read more