แสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ มก. ครบรอบปีที่ 25

รองศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะบริหารธุรกิจ ครบรอบปีที่ 25 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2560

Read more

รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รอง ผอ.สวพ.มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก.

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย มก. ให้แก่อาจารย์ และบุคลากรของคณะบริหารธุรกิจ ณ ห้อง 703 อาคาร 4

Read more