ประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการและซักถามผู้สมัครผู้อำนวยการ สวพ.มก.

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมทั้งบุคลากร สวพ.มก. เข้าประชุมรับฟังการนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการ และซักถามผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และการแสดงความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจรณาของคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

บุคลากร สวพ.มก.ร่วมฟังคำชี้แจง ข้อบังคับและวิธีสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน

คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดย ดร.กนิษฐา กาญจนจารี กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานกรรมการพร้อมคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงทำความเข้าใจ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน  หรือผู้อำนวยการสำนัก พ.ศ. 2557  ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม

Read more