สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่ม ของลีโอนาร์ไดต์จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ลีโอนาร์ไดต์มีสมบัตินำมาใช้เป็นสารปรับปรุงดิน ด้วยวิธีการใส่วัสดุตัวเติมอินทรีย์ เช่น แกลบเผา แกลบไบโอชาร์ และเปลือกถั่วลิสงบด เพื่อให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมต่อการใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน และนำไปสู่การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน คณะผู้วิจัยได้นำลีโอนาร์ไดต์มาสังเคราะห์เป็นกรดฮิวมิค ซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินที่มีคุณภาพสูง โดยกรดฮิวมิคที่สกัดได้นี้มีปริมาณอินทรียวัตถุและค่าความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออนที่สูงมาก มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังได้ขยายผลการวิจัยจากการผลิตฮิวมิคในระดับห้องปฏิบัติการสู่การผลิตสารฮิวมิคในระดับอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ สร้างงานและสร้างรายได้ ให้กับชุมชนรอบๆ เหมืองแม่เหมาะ และมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจำหน่ายสารปรับปรุงดิน สร้างงานให้กับภาคธุรกิจ มีการจำหน่ายสารฮิวมิคในราคาลิตรละ

Read more

สารปรับปรุงดิน: การสร้างมูลค่าเพิ่มของลีโอนาร์ไดต์ จากกระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้า

ศ. ดร. คณพล จุฑามณี และคณะ
ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5444 E-mail: faaskpj@ku.ac.th

Read more