สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง

วันที่ 18 กันยายน 2558 สวพ.มก. จัดการนำเสนอรายงานการวิจัย เพื่อการติดตามและประเมินผล โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ สาขาเกษตรศาสตร์ ปี 2557 ชุดโครงการวิจัย พ-ท(ช)1.56 เรื่อง การปรับปรุงพันธุ์ การผลิตและการใช้ประโยชน์ข้าวโพดและข้าวฟ่าง เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร และมีโครงการย่อยทั้งหมด 16 โครงการ

Read more