ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสมเดี่ยวที่ไม่ต้องถอดยอด พันธุ์เกษตรศาสตร์ 3

ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ และคณะ
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้างฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-829-9384 E-mail: ijscca@ku.ac.th

Read more