ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมเดี่ยว Kwsx5901 พันธุ์ก่อนการค้า

ข้าวโพดข้าวเหนียว ที่เพาะปลูกเพื่อเป็นการค้าภายในประเทศส่วนใหญ่เป็นข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์ลูกผสม พันธุ์ที่ให้ผลผลิตและคุณภาพดี ยังมีความจำกัดในด้านเมล็ดพันธุ์ และมีราคาค่อนข้างสูง รวมทั้งสายพันธุ์พ่อแม่ที่ใช้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสมยังมีจำกัด โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวเพื่อเพิ่มคุณภาพการรับประทานและผลผลิตเป็นระยะเวลานานกว่า 30 ปี โดยการสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ดำเนินการรวบรวมพันธุ์พื้นเมือง สายพันธุ์ และพันธุ์จากแหล่งต่างๆภายในประเทศและต่างประเทศ จากนั้นทำการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยได้ทำการปรับปรุงประชากรข้าวโพดข้าวเหนียว สร้างพันธุ์ผสมเปิดที่มีฐานพันธุกรรมกว้าง แล้วสกัดสายพันธุ์อินเบรด (inbred line) สำหรับผลิตข้าวโพดข้าวเหนียวให้มีความหลากหลายนั้น

Read more