ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สุวรรณ 5

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พันธุ์สุวรรณ 5 ให้ผลผลิตเมล็ดสูง เฉลี่ยอยู่ในช่วง 907-945 กก./ไร่ ให้ผลผลิตน้ำหนักต้นสด และน้ำหนักแห้งสูง เหมาะในการทำเป็นพืชอาหารสัตว์ เพิ่มคุณค่าน้ำนมวัว สามารถเก็บเมล็ดไว้ใช้ทำพันธุ์ได้นาน 1-3 รุ่น สอบถามได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.06-1558-5280

Read more

ลูกชิ้นหมูเสริมใยอาหารจากกากข้าวโพด

นางสาวสุวีณา จันทพิรักษ์ และทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาวสุภัคชนม์ คลองดี นางสาวบงกชมาศ โสภา และนายนิพัฒน์ ลิ้มสงวน จึงทำการศึกษาการสกัดใยอาหารจากกากข้าวโพด ที่เป็นของเหลือทิ้งในอุตสาหกรรมแปรรูปน้ำนมข้าวโพด เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์ลูกชิ้น เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์ ศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เพื่อทดแทนไขมันในผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกและเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำนมข้าวโพด และพัฒนาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเสริมใยอาหาร ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคมากขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

Read more

ข้าวโพดเกษตรศาสตร์ 3

ข้าวโพดเกษตรศาสตร์ 3 เป็นพันธุ์ข้าวโพดที่มีเกสรตัวผู้ไม่ฟุ้งกระจายไปผสมกับเกสรตัวเมีย ช่วยในเรื่องการถอดยอดเกสร น้ำหนักดี ให้ผลผลิตเยอะ เนื้อไม่เหนียว ไม่มีเม็ด ไร้แมลงรบกวน สอบถามได้ที่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-4436-1770-6

Read more

นักวิจัย มก. ร่วมโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2

ข้าวโพดหวานลูกผสมเดี่ยวพันธุ์อินทรี 2 ให้ผลผลิตเฉลี่ย 2,000 กก./ไร่ มีลักษณะเด่น คือ ต้านทานต่อโรคราน้ำค้าง โรคใบไหม้แผลใหญ่ และโรคไวรัส รวมทั้งการเข้าทำลายของหนอนเจาะฝัก ดีกว่าพันธุ์การค้าอื่น ๆ และมีคุณภาพในการรับประทาน ที่ดีเยี่ยม คือ มีรสชาติหวาน นุ่ม และหอม โดยมีความหวานเฉลี่ย 15 องศาบริกซ์ มีความหวานและหอมสูงกว่าพันธุ์การค้าอื่นๆ สอบถามได้ที่ ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-4436-1770-6

Read more

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38

กรมวิชาการเกษตร จัดประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครสวรรค์ โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยที่ http://doa.go.th/fcri สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2579 3930

Read more

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ผสมเปิดสุวรรณ 1

                                         

Read more

พันธุ์ข้าวโพดที่พัฒนาโดยโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         การดำเนินงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มต้นจากการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดชนิดผสมรวมจากการปลูกทดสอบข้าวโพดพันธุ์ต่าง ๆ หลายต่อหลายพันธุ์จากที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทั้งนี้เพื่อที่จะสามารถรวบรวมลักษณะที่ดีต่าง ๆ ให้เข้ามาอยู่ในพันธุ์ที่พัฒนาขึ้นได้ และเมื่อประสบผลสำเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดผสมรวม (composites) ดังเช่น พันธุ์สุวรรณ 1 โครงการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด จึงได้ดำเนินการพัฒนาสายพันธุ์แท้ของข้าวโพด

Read more

ข้าวโพด : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพด

1.โครงการวิจัย ณ ไร่สุวรรณ จุดเริ่มต้นงานวิจัยและแหล่งสร้างนักวิจัยพืชไร่ มก.           พ.ศ. 2505 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ร่วมกับ กรมกสิกรรม(กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน) และมูลนิธร็อกกี้เฟลเลอร์ได้จัดตั้งโครงการประสานงานปรับปรุงการผลิตข้าวโพด(Co-ordination Project for Corn Improvement

Read more

ข้าวโพด : พัฒนาการด้านงานวิจัยข้าวโพดของประเทศไทย

พ.ศ.2493 องค์การบริหารความร่วมมือระหว่างประเทศ ของสหรัฐอเมริกาเริ่มให้ความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและวิชาการแก่ประเทศไทยและได้เริ่มงานการปรับปรุงพันธุ์พืชไร่หลายชนิดรวมทั้งข้าวโพด โดยมีการนำพันธุ์ข้าวโพดจากหลายประเทศมาทดสอบในหลายจังหวัด พ.ศ.2494 MR. Howard Ream ที่ปรึกษาขององค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ ได้สรุปผลการทดสอบข้าวโพด และแนะนำให้ใช้พันธุ์ประเภทผสมเปิด (open-pollinated variety) เป็นพันธุ์ส่งเสริม พ.ศ.2496 MR. Howard Ream นำข้าวโพดพันธุ์ ทิ

Read more