เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก

คุณช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ โทร.08-0578-0455

Read more

เครื่องดื่มข้าวเหนียวดำกลิ่นใบเตย เสริมพรีไบโอติก

นางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 080-578-0455 E-mail: ifrcdt@ku.ac.th

Read more