ข้าวญี่ปุ่น สายพันธุ์ มก.

รศ.ดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร.08-6805-4440

Read more

ชีวภัณฑ์ราทะเล ปฏิปักษ์ชนิดใหม่ Super-Talaro

รศ.ดร. ธิดา เดชฮวบ
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-1026

Read more

ไลน์บอทโรคข้าว

ผศ.ดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล
ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 0 3435 1890 หรือ 0 3435 1327

Read more

ข้าวเจ้าพันธุ์หอมสยาม 2

ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-6479-5603

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

ประจงเวท สาตมาลี และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629 

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

นางสาวประจงเวท  สาตมาลี  และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทร. 0-2942-8629

Read more

การเพาะเลี้ยงแหนแดง ในแปลงอินทรีย์

วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย
ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร. 08-6686-6890

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpws@ku.ac.th

Read more

เครื่องโรยดินและเมล็ดบนถาดเพาะกล้าอัตโนมัติ

อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 08-1927-0098

Read more