แผนผังวิธีการจัดการข้อร้องเรียน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

  วัตถุประสงค์  เพื่อเป็นหลักและแนวทางในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนที่เกิดจากอาจารย์ นักวิจัย นิสิต บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานของส่วนงาน เพื่อเป็นการพัฒนาส่วนงานให้ส่วนงานเกิดผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีระบบในการบริหารจัดการ ข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร ช่องทางการรับข้อร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ แบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)  อีเมล แบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน

Read more