การขึ้นรูปกลาสเซลามิกทางการทันตกรรมด้วยเครื่องกลควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ผลงานวิจัยดีๆ เกี่ยวกับนวัตกรรมของการซ่อมแซมฟันกันนะครับ เป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Read more