รายการวิทยุ เรื่อง การพัฒนากระดาษซับน้ำมันจากอาหารทอด/วุฒินันท์ คงทัด

นายวุฒินันท์ คงทัด และคณะ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ศึกษาการพัฒนากระดาษดูดซับไขมันที่เคลือบด้วยไคโตแซน และกลูโคแมนแนน เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เนื่องจากกระดาษดังกล่าวสามารถดูดซับไขมันได้ดี และมีความปลอดภัยต่อสุขภาพ

Read more