เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ขอเชิญเสนอความเห็นต่อร่างกรอบวิจัย ปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 1

จากการที่เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (คอบช.) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานส่งเสริมนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และสำนักงานคณะการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมบูรณาการปฏิรูประบบวิจัยทำให้ความร่วมมือด้านการจัดสรรทุนวิจัยมีแนวทางการทำงานชัดเจนมากขึ้น

Read more