การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปอะโวคาโด

ผศ.ดร. ธานินทร์ คงศิลา และคณะ
ภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2579-1025 ต่อ 111 E-mail: tannin.k@ku.ac.th, tannin.k@ku.th

Read more