รายการวิทยุ เรื่อง ศึกษาการฆ่าเชื้อโดยความร้อนของ ขวดพีพีที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม

“ศึกษาการฆ่าเชื้อโดยความร้อนของขวดพีพีที่ใช้บรรจุเครื่องดื่ม” โดยมีหัวหน้าโครงการ นางมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และยังมีทีมคณะร่วมวิจัย คือสิริพร สธนเสาวภาคย์ ชิดชม ฮิรางะ พิสมัย ศรีชาเยช

Read more

การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในกระบวนการบรรจุน้ำผลไม้ในขวดพีพี

   ผู้บริโภคในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับสุขภาพ นิยมหันมาบริโภคน้ำผักและผลไม้เพิ่มมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจึงมีผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือระดับครัวเรือนรายย่อย ผลิตน้ำผักผลไม้บรรจุขวดพลาสติกจำหน่ายเป็นจำนวนมาก  ซึ่งปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิตคือการใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์  ซึ่งหากได้รับความร้อนไม่เพียงพอที่จะทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ก็จะทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมสภาพ หรือทำให้เกิดโรค ขณะเดียวกันบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกที่ได้รับความร้อนสูงอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์ และสุขภาพของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน     ทีมนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย นางมณฑาทิพย์ ยุ่นฉลาด

Read more