ขนมจีนอบแห้งคืนรูปเร็ว

รศ. ดร.สิริชัย ส่งเสริมพงษ์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5024 E-mail: sirichai.so@ku.ac.th

Read more