หน่วยตรวจสอบความใช้ได้และทวนสอบก๊าซเรือนกระจก

รศ. ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง และคณะ
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน)
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 065-092-4909 E-mail: tamvgreenku@gmail.com

Read more

แนวทางใหม่ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซ เรือนกระจก : นำก๊าซ CO2ไปผลิตเป็นอัลกอฮอลล์

รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้แนวคิดในการลดปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการนำมาเปลี่ยนให้เป็นสารเคมีพื้นฐานอื่นที่ไม่ส่งผลให้เกิดสภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นแนวทางที่กำลังได้รับสนใจอย่างมากในปัจจุบัน เพราะนอกจากจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้แล้ว สารเคมีพื้นฐานที่ผลิตได้ยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและเป็นการเพิ่มทางเลือกด้านพลังงานทดแทนอีกด้วย

Read more