ศักยภาพของจุลินทรีย์ในการย่อยขยะพลาสติก

ขยะพลาสติกย่อยสลายได้ยาก จึงคงค้างอยู่ในระบบนิเวศเป็นระยะเวลานาน รศ.ดร.วิไล เจียมไชยศรี แห่งภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาการย่อยสลายทางชีวภาพที่จะกระตุ้นการย่อยสลายขยะพลาสติก เพื่อเป็นข้อมูลที่จะใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาหลุมฝังกลบขยะมูลฝอย เพื่อลดปัญหาการตกค้างของขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อม

Read more