แอปพลิเคชั่นสำหรับจัดการโรคกุ้งทะเล (Shrimp Dis)

รศ.ดร.วราห์ เทหาหุดี รศ.ดร.นิติ ชูเชิด และ
นายรุ่งพฤทธิ์ จงเจริญสุข
ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ / ภาควิชาชีววิทยาประมง
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ โดย คณะประมง มก., สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Read more

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ซึ่งมีความร่วมมือกันระหว่าง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาพันธ์เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยโดยรวมทั้งระบบ เกษตรกรและนักวิชาการต่างๆสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้ ณ

Read more

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ร่วมจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Read more