สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ โดย คณะประมง มก., สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการ “สร้างโอกาสกุ้งไทย ด้วยพันธุศาสตร์ โภชนาการ และการจัดการ” จัดโดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล

Read more

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ซึ่งมีความร่วมมือกันระหว่าง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สมาพันธ์เกษตรผู้เลี้ยงกุ้งไทย และศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทยโดยรวมทั้งระบบ เกษตรกรและนักวิชาการต่างๆสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางได้ ณ

Read more

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะประมง และสมาคมการค้าปัจจัยการผลิตสัตว์น้ำไทย ร่วมจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ปัญหาขี้ขาว สาเหตุ และการจัดการ” ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

รางวัลผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดกิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2559 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2559 (Thailand Research Expo 2016)”  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์

Read more