อุปกรณ์วัดกีบโค และกำหนดตำแหน่งการตัดกีบโค

ผศ.น.สพ.จตุรงค์  วงศ์สนิท 
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 08-1942-7397

Read more