การศึกษาผลกระทบเกี่ยวกับการส่งออกไม้สักสวนป่าและไม้พะยูง

อาจารย์กิติพงศ์ ตั้งกิจ และคณะ
ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-828-9150 E-mail: fforkpt@ku.ac.th

Read more