สวพ.มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53

Read more

จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ”

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ลับ พราง ลวง ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการ” ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องจรรยาบรรณการวิจัยจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 1. ศ.ดร.สำเริง จักรใจ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Read more