ชุดอุปกรณ์กำจัดวัชพืชในนาข้าว แบบต่อพ่วงกับรถแทรกเตอร์แบบล้อเหล็กแคบ

รศ.ดร.ประเทือง  อุษาบริสุทธิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกำแพงแสนโทร: 081-341-6904

Read more

เชื้อรากำจัดผักตบชวา

ดร.อาร์ม อันอาตม์งาม ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โทร 08-9919-9136

Read more