กาวแท่งจากหนังปลา (KU-Fish glue stick)

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

KU-fish glue stick กาวแท่งจากหนังของปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ และคณะ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาเกษตรศาสตร์
โทร. 089-891-5267 E-mail: ffisksb@ku.ac.th

Read more