กาวแท่งจากหนังปลา (KU-Fish glue stick)

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็ก จากกาวหนังปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ และคณะ
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8644 E-mail: fisksb@ku.ac.th

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

รศ.ดร.กังสดาลย์ บุญปราบ นางสาวณัฐติกานต์ ตั้งรัชไพบูลย์ และ นางสาวธนิษฐา แจ่มจันทร์
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2942-8644 E-mail: fisksb@ku.ac.th

Read more

สีน้ำโปสเตอร์ฮาลาลเพื่องานศิลปะสำหรับเด็กจากกาวหนังปลา

ผศ. ดร. กังสดาลย์ บุญปราบ 
ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  โทร.0-2942-8644

Read more