ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการ (Proposal) เพื่อขอรับเงินทุนสนับสนุนจาก กองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 1.   ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) “ศึกษาผลกระทบของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) และแบบฟาร์ม (Solar PV Plant) ที่ส่งผลต่อระบบไฟฟ้าของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค”

Read more