ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้ชุดโครงการ โครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ.-สกว.

กรอบการวิจัย ด้านประสิทธิภาพพลังงาน ด้านการส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและอุปนิสัยในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการฟื้นฟูสภาพเหมือง ด้านแนวทางการใช้ประโยชน์ by product จากการทำเหมือง ด้านเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า ด้านพลังงานหมุนเวียน รายละเอียด   กำหนดรับข้อเสนอโครงการ ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Paper) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4

Read more