สวพ.มก. จัดสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาทางวิชาการ “การกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างสร้างสรรค์…นำไปสู่งานที่ดีในยุค 4.0” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยสามารถดำเนินโครงการวิจัยที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อให้โครงการวิจัยนั้นๆ สามารถนำไปสู่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถตีพิมพ์ในวารสารที่ดี ซึ่งเป็นคุณประโยชน์ทั้งกับนักวิจัยเอง และภาพรวมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ประสบการณ์ทำงานวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์” “ประเด็นสำคัญที่ควรรู้ในการนำเสนอและพิจารณาโครงการที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” การชี้แจง

Read more

การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานที่มีการเลี้ยงและใช้สัตว์ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2559  เวลา 08:30-16:30 น. ห้องประชุมธีระ สูตะบุตร อาคารสารนิเทศ 50 ปี เพื่อให้ คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ฯ อาจารย์

Read more

แจ้งเตือน การขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ฯ

ตามที่ สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แจ้งให้บุคลากรผู้ใช้สัตว์ฯ ดำเนินการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2558 ถึง 14 มีนาคม 2559 แล้วนั้น ขณะนี้ใกล้ถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการยื่นขอรับใบอนุญาตใช้สัตว์ฯ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ผู้ประสงค์ยื่นรับใบอนุญาตฯ เข้ารับการอบรมภายในระยะเวลาที่กำหนด

Read more

การอบรม “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”

สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สลช.) วช. จะจัดการอบรมหลักสูตร “สถิติสำหรับการวิจัยที่ใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2557 ห้องรวยเพชร โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการทดลอง และกำหนดขนาดตัวอย่างในการวิจัยที่ใช้สัตว์ หากประสงค์เข้าร่วมการอบรม ขอให้ส่งใบตอบรับ ที่โทรสาร 02-561-0578 หรือ admin@labanimals.net

Read more