วช. เปิดรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2565

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในบทบาทการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ ได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน ผ่านกลไกรูปแบบการจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม มาเข้ากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และมีชุดข้อมูลที่มีความพร้อมก่อนการนำไปถ่ายทอดขยายผลเพื่อพัฒนา/แก้ไขปัญหาให้แก่กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม การจัดการความรู้การวิจัยและถ่ายทอดเพื่อการใช้ประโยชน์ แผนงานวิจัยจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์รวมการปฏิบัติและถ่ายทอดสู่พื้นที่ ภายใต้แพลตฟอร์มที่ 2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรม แก้ไขปัญหาท้าทายและยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านสังคมและความมั่นคงทุกมิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินความเป็นไปได้ของกระบวนการผลิต และผลกระทบจากงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์
บรรยายโดย ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 – 11.30 น. ณ ห้องประชุมละอองฟ้า ชั้น 3 อาคารอมรภูมิรัตน สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 โดยมุ่งหวังให้มีการจัดการความรู้การวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อการใช้ประโยชน์ในมิติต่างๆ ได้แก่ มิติการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ มิติเชิงชุมชน สังคม มิติเชิงชุมชน สังคม ตามแนวพระราชดำริ และมิติความมั่นคง และนำสู่การใช้ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป ในการนี้ วช.

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมสนทนากลุ่ม “การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ”

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมสนทนากลุ่มดำเนินการโครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนากลไกการนำงานวิจัยไปต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ” ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

Prof.Dr.Bruce Chehroudi เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มก.

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 Prof.Dr.Bruce Chehroudi เข้าพบ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะผู้บริหาร

Read more

สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?

วันที่ 16 มิถุนายน 2559 สวพ.มก. จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?…ให้เกิดผล” โดย Prof.Dr.Bruce Chehroudi เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้าน R&D Management ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

การอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ประจำปี 2557”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดการอบรมหลักสูตร “การจัดการความรู้จากงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2557” ระหว่างวันที่ 22,  23,  29,  30 มกราคม 2558 และ 12,  13 กุมภาพันธ์ 2558

Read more

การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม โดย รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ

การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม สามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันไบโอดีเซลคุณภาพสูง ช่วยลดต้นทุนของผู้ประกอบการ และที่สำคัญช่วยลดมลพิษทางน้ำจากโรงงานปิโตรเคมี ติดต่อได้ที่ รศ.ดร. เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0 2579 6830

Read more