ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของ มก.

รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการกำกับฯ ประชุมชี้แจงเพื่อติดตามข้อมูลการจดแจ้งสถานที่ดำเนินการต่อสัตว์ฯของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี สถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (สพสว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมหารือและตอบข้อซักถามต่าง ๆ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 6/2559

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559  

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2559

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการเลี้ยงและใช้สัตว์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับฯ รุ่นที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) โดย สำนักงานมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์(สลช.) กำหนดจัด “การอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 3” ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ จ.เชียงใหม่ ขอเชิญนักวิจัย อาจารย์

Read more

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 2

ด้วยสำนักงานคณะกรรการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัด “อบรมผู้ใช้สัตว์ ผู้ควบคุมการเลี้ยงและใช้สัตว์ สัตวแพทย์ และกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ของสถาบัน รุ่นที่ 2”  ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยส่งใบตอบรับ และใบจองที่พัก ภายในวันที่ 26

Read more