การสัมมนาวิชาาร “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6” ประจำปี 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://il.mahidol.ac.th/sotl6/index.php  

Read more

รศ.ดร. พรทิพย์ ไชยโส : รางวัลชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น จาก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

 ผู้ชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ๑๕   เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๖  สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ประกาศผลรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานการสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ ประจำปี ๒๕๕๖ ของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เรื่อง “การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย” ที่จัดขึ้น ณ

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2555 (รางวัลระดับดี สาขาการศึกษา)

  ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะของนักวิจัยอันพึงประสงค์สำหรับนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา (The Development of an Instructional Model for Enchancing Graduate Students’ Desirable Research Characteristics) โดย ผศ.ดร.วสันต์ ทองไทย

Read more