คณะประมง มก. จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดยมีการบรรยายพิเศษ โครงการพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ ความสำเร็จและอนาคต โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง มก. และการบรรยาย เรื่อง มุมมองการยกระดับผลผลิตสัตว์น้ำเพื่ออาหารที่ปลอดภัย โดย คุณวนัส

Read more

การใช้ทีฮาโลสในการเก็บรักษาอาหารธรรมชาติแช่แข็งเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

การศึกษาหาวิธีการที่จะรักษาคุณค่าทางโภชนาการของอาหารธรรมชาติแช่แข็งให้คงอยู่ได้นานที่สุด ให้เป็นอาหารที่มีความสดใหม่และยังคงมีคุณค่าทางอาหารครบถ้วนใกล้เคียงกับอาหารธรรมชาติสดๆมากที่สุด ด้วยการทดลองใช้ทรีฮาโลส (trehalose) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บรักษาสภาพอาหารธรรมชาติแช่แข็งสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more