ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยด้านงานแอลกอฮอล์ ปี 2559

ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีความสนใจด้านงานแอลกอฮอล์ ในปี 2559 เป็นต้นไป แผนงานได้กำหนดขอบเขตการศึกษางานวิจัยตามเอกสารแนบ โดยมีการสนับสนุนดังนี้ ทุนโครงการขนาดใหญ่ 1,000,000-3,000,0000 บาท จำนวน 2

Read more