สวพ.มก. จัดกิจกรรมดีๆ “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเรื่อง “พลังการสื่อสาร ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ” แก่บุคลากร สวพ.มก. วิทยากรโดย อาจารย์จารุวดี ปวรินทร์พงษ์ ซึ่งเป็นวิธีการสื่อสารที่ดี เป็นพื้นฐานของการพัฒนาคน และบริหารงาน ทำให้เข้าใจถึงการรับฟังในหลายรูปแบบต่อเพื่อนร่วมงาน เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป การอบรมมีทั้งแบบ On-Site และ Online วันที่ 5

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์” แก่บุคลากร

วันที่ 23 กันยายน 2558 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดโครงการอบรม เรื่อง  “การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศในยุคสื่อสังคมออนไลน์”  วิทยากรโดย อาจารย์นัดดาวดี นุ่มนาค ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม “การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี” รุ่นที่ 2

วันที่ 23 มกราคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อสร้างภาพลักษณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี รุ่นที่ 2 วิทยากรโดย ผศ.นุชนารถ รัตนสุวงศ์ชัย ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานด้านการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ประจำปี 2555

  ประเภทรายงานการวิจัย (ระดับชมเชย) ผลงานเรื่อง : การพัฒนาโมเดลสมการเชิงโครงสร้างการสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพของเยาวชนไทย The Development of a Structural Equation Model of Social Maketing Communications for Reducing Health-Risk

Read more